Aktivitetshuset Odder


AKTIVITETSHUSETS MOTTO
“Fordi et smukt træ ældes, skal det ikke bare fældes”.

Teksten er hentet fra sangen “Shangri-La” skrevet af
Carsten Bo Jensen.

 

AKTIVITETSHUSET
Aktivitetshuset drives af og hører under Odder Kommunes Ældreservice.

 
Aktivitetshuset er brugernes hus; et aktivitets- og mødested for selvhjulpne borgere fra det fyldte 60 år samt førtidspensionister bosiddende i Odder Kommune.
 
Aktivitetshuset bygger på brugermedindflydelse og 100 % brugerstyring med deraf følgende ansvar; f.eks. er det et brugeransvar, at huset har indhold (det være sig alt fra aktiviteter, arrangementer, udvalg, inventar m.v.) samt at dette indhold fungerer.


FORMÅL MED AKTIVITETSHUSET

  • at være mødested for målgruppen som grundlag for opbygning af socialt netværk brugerne imellem også udenfor huset.
  • at skabe rammer for, at man som bruger/person kan virke og udfolde sig / kan bruges meningsfyldt / har mulighed for at udvikle sig og lære nyt / kan gi’ og få igen / betyder noget / kan blive en del af en sammenhæng / kan føle tryghed, glæde og livslyst.
  • at være oplysende og oplivende samt at give oplevelser.
  • gennem ovenstående at have en forebyggende og sundhedsfremmende effekt. 
 
MØDESTED
I Aktivitetshuset mødes man med andre ligestillede og har mulighed for at skabe nye / vedligeholde givende sociale kontakter. Man er ikke forpligtet til at deltage i de forskellige aktivitetstilbud for at være bruger af huset: Med betalt grundbeløb kan man deltage i husets arrangementstilbud; endvidere er formiddagscafeen et åbent ”drop-ind-sted”.
 
 
AKTIVITETSSTED
Aktivitetshuset har et fast aktivitetsprogram med forskellige ugentlige / månedlige holdaktivitetstilbud hver af ugens 5 første hverdage. Programmet indeholder “aktiviteter for hånden” (kreative aktiviteter), “aktiviteter for hjernen” (boglige aktiviteter), motionsgivende aktiviteter og samværsaktiviteter og er sammensat af Kontaktudvalget udfra brugerønsker - se menupunktet "Aktiviteter".
I sæsonens løb tilbydes desuden korterevarende tema-aktiviteter og forskelligartede arrangementer – se menupunkteterne "Tema-aktivitetet” og "Arrangementer" samt på husets opslagstavle.
Til hver holdaktivitet / tema-aktivitet er så vidt muligt knyttet en frivillig igangsætter, der dels er kontaktperson for aktiviteten og dels varetager undervisning / instruktion og i samarbejde med øvrige deltagere står for, at aktiviteten fungerer.


AKTIVITETSSÆSON
Aktivitetssæsonen går fra 1. september til 31. august.
Nyt aktivitetsprogramtræder i kraft pr. 1. september.
De enkelte aktivitetshold bestemmer selv, hvornår de vil holde ferier, og hvornår de vil stoppe holdet for sæsonen.
 
 
PRAKTISKE AKTIVITETER
Som praktisk aktivitet betragter vi dét at sidde i et af vores udvalg, at være igangsætter, at være med i kioskaktiviteten, receptionsaktiviteten, køkken-caféaktiviteten m.fl. – se selvstændig folder.
Alle uanset alder kan være deltager på en praktisk aktivitet, dog skal man tilhøre målgruppen for at være opstillingsbe-rettiget til Kontaktudvalget.
Som deltager udelukkende på en praktisk aktivitet er man brugerbetalingsfri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


SOM BRUGER AF AKTIVITETSHUSET

·       har du selv hovedansvaret for, hvor meget du vil indgå i de forskellige sammenhænge huset tilbyder.
·       må du videst mulig hjælpe dig selv, dernæst hjælper vi hinanden.
·       er du medansvarlig for oprydning, god behandling af apparater, maskiner og inventar, idéfremlæggelse, samt for at huset har noget “indhold”, og at det fungerer. Det forventes med andre ord, at man som bruger er klar til at yde for at kunne nyde.
·       forventes du under din aktivitet i huset at medvirke til et sikkert arbejdsmiljø og ikke-sundhedsskadelige forhold i enhver henseende for dig selv og alle vi andre.
·       er du selv ansvarlig for at holde dig informeret.
·       forventes du at være åben og hensyntagende overfor såvel nye som øvrige brugere.
·       opfordres du til at bære navneskilt, der kan købes i husets reception.
 

ARBEJDSMILJØPOLITIK
Alene af den grund at Aktivitetshuset er en arbejdsplads, men i allerhøjeste grad også for alles bedste SKAL arbejdsmiljølovgivningens krav og anvisninger samt kommunens og husets arbejdsmiljøpolitik i øvrigt efterleves – sikkerhedsanvisninger skal følges, værnemidler benyttes, anvendelse af faremærkede stoffer og kemikalier undgås, personskader og ulykker samt såkaldte ”nær-ved-ulykker” (situationer, hvor det var lige ved at gå galt, men ikke gjorde det) skal indberettes til arbejdsmiljø-udvalget. Nærmere information findes i husets arbejdsmiljømapper samt gives af Kontaktudvalget og arbejdsmiljø-udvalget.

RYGEPOLITIK
Som på kommunens øvrige institutioner er der rygeforbud inden døre overalt i Aktivitetshuset og på Ålykkecentret.
 
HOLD DIG ORIENTERET
Det er den enkelte brugers eget ansvar at holde sig orienteret om huset, og hvad her sker.
Det kan gøres ved:
·       at se på “dagens info”-tavle ved indgangsdøren samt at tage et kig på de store opslagstavler ved receptionen. Her hænger meddelelser om arrangementer, ændringer, oplysninger, tilbud m.v..
·       at kigge i “bladre-panelet”, der hænger på væggen overfor receptionen. Her finder du oplysninger om / retningslinier for brugerbetaling, vedtægter for Kontakt-udvalget, oversigt over husets udvalg, husordensreglement, kopieringsmuligheder m.v..
Nye sider vil komme til, ligesom ændringer nok vil forekomme - vi skal jo fortsat udvikle os - så tag et kig i panelet engang imellem.
·       at spørge os andre.
·       at møde op til Stormødet.
·       at læse referat fra Kontaktudvalgsmøderne, der sættes op på opslagstavlen hurtigst muligt efter et møde.
·       at læse ½-års pjecen ”Arrangementer & Tema-aktiviteter i Aktivitetshuset” – kan hentes i receptionen.
·       at læse vores ”kalender-annonce” i Odder Avisen under ”Odder Kommune Info” den sidste onsdag i måneden.
·       at besøge vores hjemmeside via Odder Kommunes Ældreportal www.aeldreomraadet.odder.dk eller direkte på adressen
 
 
 
STORMØDE
Stormøde afholdes 1 gang årligt i januar måned og er for ALLE brugere af / igangsættere i Aktivitetshuset.
Arrangør af stormødet er Kontaktudvalget.
 
Formålet med stormødet er
·       at skabe yderligere en direkte kontaktmulighed mellem Kontaktudvalget og øvrige brugere med mulighed for at forskellige emner kan tages op til debat.
·       at Kontaktudvalget og andre kan informere om de sager, aktiviteter og arrangementer, de arbejder med.
·       at den enkelte bruger kan fremkomme med spørgsmål, meninger, forslag til ændring af eksisterende ting samt nye ideer.
 
Emner til dagsorden afleveres til Kontaktudvalgsmedlemmerne eller i “Kassen” ved opslagstavlen eller skrives på opslaget, der annoncerer et kommende stormøde.
N.B.: Kun emner med afsendernavn tages med på dagsordenen.
 
 
UDVALG
Aktivitetshusets brugerråd, kaldet Kontaktudvalget, består af 7 brugere, hvis opgave bl.a. er, at medvirke til sikring af brugermedindflydelse og 100 % brugerstyring samt at være "talerør" for de øvrige brugere.
Kontaktudvalget administrerer brugerkassen og Aktivitetshusets brugerbetalingspulje.
Udvalget holder fast møde hver 2. uge og derudover efter behov. Dagsordensemner afleveres til ét af Kontaktudvalgsmedlemmerne i så god tid som muligt forud for et møde. Referat af udvalgsmøderne opslås på opslagstavlen hurtigst muligt efter et udvalgsmøde.
Aktivitetshusets personale deltager i møderne med taleret men uden stemmeret.
Valg til Kontaktudvalget finder sted 1 gang årligt.
Enhver bruger af huset er stemmeberettiget og valgbar.
 
I huset findes desuden flere underudvalg med reference til Kontaktudvalget. Underudvalgene tager sig af forskellige områder inden for husets virke.
Ex. på fungerende underudvalg: “Arrangement-udvalg”, ”Udflugts-udvalg”, “Foredrags-udvalg”, “Interiør-udvalg”, “Køkken-udvalg” og “PR-udvalg”.
Som bruger er du velkommen til at melde dig til et underudvalg - der er næsten altid brug for en ekstra idéskaber og/eller en ekstra hånd.
PARKERING
Kører du i bil til Aktivitetshuset og skal parkere bilen henstilles det til dig
-        at parkere din bil i de afmærkede båse ved Aktivitetshuset, foran Kirkecentret eller på den af Bibliotekts P-pladser, der har indkørsel overfor kirken.
-        kun at benytte handicappladserne, såfremt du besidder et handicapskilt.
-        ikke at parkere på græsplænerne hverken ved Ålykkecentret, Kirkecentret eller Biblioteket.
-        at respektere forbeholdte P-pladser f.ex. ved Kirkecentret.
-        ikke at parkere på Bibliotekets P-plads med indkørsel ved Bibliotekets hovedindgang.
Ovenstående på Aktivitetshusets, Ålykkecentrets, Bibliote-kets og Kirkecentrets henstilling.
 
 
TRANSPORT
Er du ikke selvtransporterende og ønsker at benytte Aktivitetshusets tilbud, kontakt da kommunens Visitationsteam, der kan visitere til en kommunal kørselsordning med brugerbetaling – tlf.nr. og træffetid fås ved henvendelse til Aktivitetshusets reception.
 
 
”VENNERNES BUS”
”Vennernes bus” administreres og drives af Aktivitetshusets brugere og Daghjemmet i fællesskab. Udover til tema-aktiviteten ”Udflugter med minibussen” – se under menupunktet "Tema-aktiviteter” kan bussen bookes af aktivitetshold, udvalg eller grupper af brugere til studieture, museums-besøg, ”ud i det blå”-ture, m.v..
Ved behov har vi mulighed for at booke plejeboligerne på Bronzealdervej’s minibus ”An2nie”.
Se i øvrigt bladrepanelet ved receptionen ang. retningslinier for reservering og brug af bussen.
 
ÅLYKKE CAFEEN
Formiddagscafeen (administreres af Aktivitetshuset)
har sept- april (inkl.) åbent mandag-fredag kl. 9:30 - 11:00.
Middagscafeen (administreres af Det Danske Madhus)
har åbent alle ugens dage kl. 11:30 - 12:30.
Middagscafeen er et tilbud til pensionister og efterlønsmodtagere - valgmulighed mellem forskellige varme retter, suppe eller dessert, smørrebrød og råkost. Hver den 1. onsdag i måneden er der flæskesteg m/tilbehør på menuen.
I cafeen er det muligt at nyde maden i selskab med andre.
Hvis I har ønsker om mad til kurser, udflugter eller afslutninger til jul m.v., kan køkkenet levere lidt af hvert – menukatalog kan hentes i middagscafeen eller rekvireres på tlf.nr. 20 90 53 63.         Hilsen Det Danske Madhus Odder.
Eftermiddagskaffe (administreres af Aktivitetshuset) kan købes og drikkes i husets værksteds- og aktivitetsrum, evt. brød medbringes selv.
 
”AKTIV- KIOSKEN”
Kiosken på Ålykkecentret styres som aktivitet af en gruppe brugere fra Aktivitetshuset. Varerne leveres fra Kvickly og sælges til Kvickly-priser.
Kioskens åbningstider:
Mandag – fredag kl. 10:00-11:30 + mandag kl. 13:30-15:00.
Kiosken er lukket lørdag/søndag, på helligdage samt 24.12. og 31.12. Sommerferien se opslagstavlen.
 
”DIAMANTBURET”
·       har altid et bredt udvalg af brugerproducerede varer til salg !
·       er stedet hvor man inspireres og fristes !
·       passes dagligt af receptionsvagten, som også kan oplyse om retningslinier for køb/salg !
Kig ind og se de mange udstillede varer.
 
HVORDAN KOMMER DU I GANG SOM BRUGER?

Du er altid velkommen til at besøge Aktivitetshuset for at se og høre
nærmere om stedet - kontakt receptionen.
Du er også velkommen til at kontakte os pr. telefon for aftale om
besøg.
Vælger du at starte ved sæsonstarten, 1. september, bør du være
opmærksom på forhåndstilmeldingen til holdaktiviteterne. Vi går
efter princippet ”først til mølle - først på hold”.
Forhåndstilmelding til hold- og tema-aktiviteter kan ske fra og
med mandag d. 24. august 2015 kl. 09:00.
Den 24. august er der ikke mulighed
for at tilmelde sig pr. telefon 87 80 35 40 før efter kl. 11:00.
Tilmelding pr. brev eller e-mail er ikke mulig.
Alle, der d. 24.08. møder op i Aktivitetshuset for at tilmelde sig, tildeles
et nummer, hvorefter tilmeldingen sker i nummerorden
- der uddeles numre fra kl. 8:30.
Er du forhindret i selv at tilmelde dig, kan du lade en anden gøre det
for dig, idet en person foruden sig selv må tilmelde yderligere 1 person
til et eller flere hold.
Det vil for de fleste holds vedkommende være muligt at starte på
holdet når som helst. Ønsker du at starte i løbet af sæsonen, er du
velkommen til at møde op ved holdets aktivitetstidspunkt og forhøre
dig hos igangsætteren, om der er plads på holdet. Er du ikke
medlem af Aktivitetshuset, så få en tilmeldingskupon i Receptionen,
udfyld kuponen og aflever den i Receptionen igen. Skulle der ikke
være plads, kan du blive skrevet på en venteliste, hvorfra deltagerne
hentes ved evt. senere ledig plads.
Når folk ikke har været på et hold 3 gange i træk kommer de
automatisk på venteliste, når de ikke selv har meldt afbud. Det er
fordi vi har venteliste på de fleste hold.
Du bestemmer selv, hvor mange aktiviteter du vil deltage i.
Brugerbetaling ordnes ved henvendelse til husets Kontaktudvalg i
f.b.m. starten, uanset hvornår du starter som bruger – se side 7-8.
Med dette hæfte håber vi, du har fået lyst til at gøre brug af
Aktivitetshuset.
Har du spørgsmål, eller ønsker du nærmere oplysninger, må du
ikke tøve med at kontakte os.

                Aktivitetshusets Kontaktudvalg.

Aktivitetshuset | Ålykkecentret 5, 8300 Odder  | Tlf.: 87803540 | aktiv.hus@gmail.com